Bajkalská rybička plná detských talentov

Kristínka N., Dávidko B., Lukáško B., Filipko B. a Deniska K, to sú mená našich škôlkarov, ktorí si prevzali ocenenia za výtvarnú tvorbu pri príležitosti XVII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže s medzinárodnou účasťou Svet okolo nás. So šiestimi ocenenými prácami sa naša materská škola stala najúspešnejšou prešovskou materskou školou v nominovanej výtvarnej súťaži.

 (Pre zväčšenie, kliknite na obrázok)

http://presov.dnes24.sk/urad-otvoril-vystavu-vytvarnych-prac-deti-z-celej-krajiny-najlepsia-materska-z-presova-bola-bajkalska-187786

Pravidlá vzájomných vzťahov zákonných zástupcov dieťaťa s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami MŠ Bajkalská 31, Prešov

Základné informácie o úhradách nákladov v MŠ:

Vážení rodičia, prosíme Vás o pravidelné uhrádzanie finančných príspevkov v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia mesta Prešov č. 12/2013 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mesačne: 

  •  na jedno dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky veku dieťaťa 15€ (pätnásť eur)
  • dieťa do troch rokov mesačne 40€ (štyridsať eur).

Tento príspevok sa uhrádza trvalým príkazom v banke alebo osobným vkladom vopred v 5. deň v kalendárnom mesiaci na účet zriaďovateľa:

príjmový účet materskej školy v ČSOB:    4008421289/7500

variabilný symbol:                               420

v poznámke pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko dieťaťa a názov triedy

(napr. Renáta Gumanová, trieda včeličiek).

 

Príspevok na stravovanie dieťaťa:

  • celodenná strava poskytovaná v materskej škole je vo výške 1,22€ na deň (v mesiaci vynásobené počtom pracovných dní v mesiaci, t. j. x 21), mesačne 25, 62€ (dvadsaťpäť eur šesťdesiatdva centov).
  • poplatok za dieťa v hmotnej núdzi je vo výške 0,22€ na deň, mesačne 4, 62€ (štyri eurá šesťdesiatdva centov).

 

Zákonný zástupca je povinný uhrádzať poplatky za stravovanie detí v MŠ vopred v 5. deň v predchádzajúcom mesiaci za celý mesiac na bankový účet ZŠS pri MŠ:

potravinový účet materskej školy v ČSOB:   4008421297/7500

variabilný symbol:                                         086

v poznámke pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko dieťaťa a názov triedy

(napr. Renáta Gumanová, trieda včeličiek)

 

Vážení rodičia, prosíme Vás o nahlásenie každej zmeny zdravotnej spôsobilosti Vášho dieťaťa, jeho zdravotných problémov alebo iných závažných skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania. Povinnosťou rodiča je ospravedlniť dieťa, ktoré nenastúpi do MŠ do 3 dní.

 

Ďalšie podrobné údaje sú zakomponované v školskom poriadku  MŠ Bajkalská 31, ktorý je sprístupnený v každej triede.

Ďakujeme.