Získali sme 1. miesto v DETSKEJ OLYMPIÁDE

SRRZ – Rodičovské združenie pri Materskej škole, Bajkalská 31, 080 01 Prešov

Vážení rodičia,

opäť sa blíži obdobie ročného zúčtovania, daňových priznaní a platenia daní z príjmov.

Rozhodli sme sa informovať Vás o možnosti poukázania 2% zaplatenej dane               (na základe zákona NR SR 595/2003 Z. z. § 50 o dani z príjmov) pre Vaše rodičovské združenie. Sme riadne zaregistrovaným žiadateľom o 2% z daní za rok 2014       a preto veríme, že podporíte našu snahu pomôcť škôlke.

Rodičia, ktorí sú zamestnaní, môžu priložené tlačivá vyplniť a potvrdiť u zamestnávateľa. Tieto tlačivá je potrebné doručiť na príslušný daňový úrad. Rodičia, ktorí podnikajú majú možnosť uviesť prijímateľa 2% priamo vo svojom daňovom priznaní za rok 2014.

 

Presné údaje o prijímateľovi:

Názov: Slovenská rada rodičovských združení – Rodičovské združenie pri Materskej škole

Sídlo: Bajkalská 31, 080 01 Prešov

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 17319617/907

 

Pravidlá vzájomných vzťahov zákonných zástupcov dieťaťa s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami MŠ Bajkalská 31, Prešov

Základné informácie o úhradách nákladov v MŠ:

Vážení rodičia, prosíme Vás o pravidelné uhrádzanie finančných príspevkov v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia mesta Prešov č. 12/2013 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mesačne: 

  •  na jedno dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky veku dieťaťa 15€ (pätnásť eur)
  • dieťa do troch rokov mesačne 40€ (štyridsať eur).

Tento príspevok sa uhrádza trvalým príkazom v banke alebo osobným vkladom vopred v 5. deň v kalendárnom mesiaci na účet zriaďovateľa:

príjmový účet materskej školy v ČSOB:    4008421289/7500

variabilný symbol:                               420

v poznámke pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko dieťaťa a názov triedy

(napr. Renáta Gumanová, trieda včeličiek).

 

Príspevok na stravovanie dieťaťa:

  • celodenná strava poskytovaná v materskej škole je vo výške 1,22€ na deň (v mesiaci vynásobené počtom pracovných dní v mesiaci, t. j. x 21), mesačne 25, 62€ (dvadsaťpäť eur šesťdesiatdva centov).
  • poplatok za dieťa v hmotnej núdzi je vo výške 0,22€ na deň, mesačne 4, 62€ (štyri eurá šesťdesiatdva centov).

 

Zákonný zástupca je povinný uhrádzať poplatky za stravovanie detí v MŠ vopred v 5. deň v predchádzajúcom mesiaci za celý mesiac na bankový účet ZŠS pri MŠ:

potravinový účet materskej školy v ČSOB:   4008421297/7500

variabilný symbol:                                         086

v poznámke pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko dieťaťa a názov triedy

(napr. Renáta Gumanová, trieda včeličiek)

 

Vážení rodičia, prosíme Vás o nahlásenie každej zmeny zdravotnej spôsobilosti Vášho dieťaťa, jeho zdravotných problémov alebo iných závažných skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania. Povinnosťou rodiča je ospravedlniť dieťa, ktoré nenastúpi do MŠ do 3 dní.

 

Ďalšie podrobné údaje sú zakomponované v školskom poriadku  MŠ Bajkalská 31, ktorý je sprístupnený v každej triede.

Ďakujeme.