Internetové deti

Multimédia ovládli svet a prinášajú so sebou okrem výhod aj riziká. Dennodenne využívame komunikačné prostriedky – mobil, televízor, počítač a internet, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života.       

Dňa 18.11.2014  vo vestibule MŠ Bajkalská 31 v Prešove sa uskutočnila pre rodičov, učiteľov, študentov PdF  prednáška s pani psychologičkou Máriou Tóthovou – Šimčákovou  na tému Internetové deti, ktorá bola zameraná na vzťah detí k využívaniu mobilných telefónov, internetu a televízie. Oboznámila  všetkých prítomných s rizikami a nástrahami, ktoré môžu deťom hroziť pri využívaní týchto komunikačných prostriedkov. Všetci dospelí si uvedomujeme (rodičia, učitelia, budúci učitelia, starí rodičia) riziká, ktorými sú naše deti vystavené. Neustálymi rozhovormi s deťmi o pozitívnych a negatívnych vplyvoch, vzdelávaním, sledovaním nových trendov a technických vymožeností, musíme dokázať spolu s deťmi udržať krok a ukázať im správnu orientáciu v tejto oblasti. Všetkým, ktorý nie sú tieto témy ľahostajné, ale hlavne rodičom a ich deťom či učiteľom, pani psychologička vysoko profesionálne zodpovedala na položené otázky, za čo jej patrí veľké poďakovanie.

Ak Vás táto téma zaujala, pomoc nájdete na  webovej stránke:  www. e-deti.sk

VOŇAVÉ PERNÍKOVÉ VIANOCE 2014

Dňa 9.decembra 2014 sa Materská škola Bajkalská rozvoňala tou pravou vianočnou atmosférou. Aj keď krásne a originálne ozdobený vestibul škôlky nás vítal v pravej vianočnej nálade už niekoľko dní, v tento deň to platilo obzvlášť. Vestibul MŠ sa rozvoňal množstvom nádherne ozdobených voňavých perníčkov, ktorým veru odolali len máloktoré detské očká – aj my sme si domov odniesli precízne ozdobený zvonček, rybku, stromček…Pravú vianočnú atmosféru umocňovalo aj vystúpenie detí s ľudovými pesničkami bývalých žiačiek  materskej školy Vanesky a Renátky, ktoré s úsmevmi na tvárach a v krásnych kostýmoch vítali rodičov a ich ratolesti.

Aj tohto roku nám Voňavé perníkové Vianoce rozprávali svoj vianočný príbeh v priestoroch bazéna. Bol to príbeh Mila a Loty /Mi-Lo-Ty/ popretkávaný úžasnými vystúpeniami našich hrdých škôlkárov – predškolákov doprevádzanými ich pani učiteľkami. To všetko za sprievodu živej ľudovej hudby v podaní detí zo Základnej umeleckej školy Jána Pöschla v Prešove pod vedením manželov Leškovcov.

Nápadité a milé scénky jednotlivých tried (Slniečka, Motýliky, Včeličky, Kvetinky) spestrilo aj vystúpenie detí v bazéne, ktoré sa po vypnutí svetiel premenilo na jedno úžasné divadlo so svetelnými efektami. Napadá ma iba jedno slovo, ktoré by hádam najviac vystihovalo –dovolím si tvrdiť nielen moje pocity ale aj pocity ostatných rodičov, súrodencov či starých rodičov – a to slovo MAGICKÉ. V nejednom očku sa zaligotala slza radosti, šťastia, hrdosti a pocitu, ktorý sa len veľmi ťažko opisuje…

Veľká vďaka patrí pani riaditeľke PaedDr.Renáte Gumanovej, pani učiteľkám, hudobnému zboru ako aj celému personálu, ktorí sa tak starostlivo podieľali na vytvorení tohto krásneho vianočného zážitku. No a v neposlednom rade ďakujeme aj našim deťúrencom, boli ste naozaj skvelí a sme na vás hrdí! Voňavé a magické Vianoce!

 

                                                                     Mgr. Jana Herdická

                                                                  rodič

 

 

Bajkalská rybička plná detských talentov

Kristínka N., Dávidko B., Lukáško B., Filipko B. a Deniska K, to sú mená našich škôlkarov, ktorí si prevzali ocenenia za výtvarnú tvorbu pri príležitosti XVII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže s medzinárodnou účasťou Svet okolo nás. So šiestimi ocenenými prácami sa naša materská škola stala najúspešnejšou prešovskou materskou školou v nominovanej výtvarnej súťaži.

 (Pre zväčšenie, kliknite na obrázok)

http://presov.dnes24.sk/urad-otvoril-vystavu-vytvarnych-prac-deti-z-celej-krajiny-najlepsia-materska-z-presova-bola-bajkalska-187786

Pravidlá vzájomných vzťahov zákonných zástupcov dieťaťa s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami MŠ Bajkalská 31, Prešov

Základné informácie o úhradách nákladov v MŠ:

Vážení rodičia, prosíme Vás o pravidelné uhrádzanie finančných príspevkov v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia mesta Prešov č. 12/2013 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mesačne: 

  •  na jedno dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky veku dieťaťa 15€ (pätnásť eur)
  • dieťa do troch rokov mesačne 40€ (štyridsať eur).

Tento príspevok sa uhrádza trvalým príkazom v banke alebo osobným vkladom vopred v 5. deň v kalendárnom mesiaci na účet zriaďovateľa:

príjmový účet materskej školy v ČSOB:    4008421289/7500

variabilný symbol:                               420

v poznámke pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko dieťaťa a názov triedy

(napr. Renáta Gumanová, trieda včeličiek).

 

Príspevok na stravovanie dieťaťa:

  • celodenná strava poskytovaná v materskej škole je vo výške 1,22€ na deň (v mesiaci vynásobené počtom pracovných dní v mesiaci, t. j. x 21), mesačne 25, 62€ (dvadsaťpäť eur šesťdesiatdva centov).
  • poplatok za dieťa v hmotnej núdzi je vo výške 0,22€ na deň, mesačne 4, 62€ (štyri eurá šesťdesiatdva centov).

 

Zákonný zástupca je povinný uhrádzať poplatky za stravovanie detí v MŠ vopred v 5. deň v predchádzajúcom mesiaci za celý mesiac na bankový účet ZŠS pri MŠ:

potravinový účet materskej školy v ČSOB:   4008421297/7500

variabilný symbol:                                         086

v poznámke pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko dieťaťa a názov triedy

(napr. Renáta Gumanová, trieda včeličiek)

 

Vážení rodičia, prosíme Vás o nahlásenie každej zmeny zdravotnej spôsobilosti Vášho dieťaťa, jeho zdravotných problémov alebo iných závažných skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania. Povinnosťou rodiča je ospravedlniť dieťa, ktoré nenastúpi do MŠ do 3 dní.

 

Ďalšie podrobné údaje sú zakomponované v školskom poriadku  MŠ Bajkalská 31, ktorý je sprístupnený v každej triede.

Ďakujeme.